Name: Papa
Power: Butt Dialing
Weakness: Gramma

Papa